Inleiding

Het doel van een buurtpreventie project is dat bewoners, politie en gemeente er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen om hun slag te slaan. Dit kan o.a. door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont. Buurtpreventie heeft alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de onmiddellijke omgeving. Het is niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen.

Whatsapp buurtpreventie

Op 26 september 2016 is de Buurt WhatsApp groep buurtpreventie RE opgestart. Aan deze buurt WhatsApp groep nemen alleen bewoners van de wijk Refelingse Erven deel. Voor de WhatsApp groep buurtpreventie RE gelden een paar regels om het overzichtelijk te houwden. Lees hier alles over de app.

Aan- en afmelden

kan via het aanmeldingsformulier aan de rechterkant van deze tekst.

Buurtcoördinatoren

Om de contacten tussen de buurtbewoners en de politie zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er buurtcoördinatoren aangesteld. Een buurtcoördinator is iemand uit de directe woonomgeving die zich vrijwillig wat meer kan en wil inzetten voor het project. De buurtcoördinator houdt de politie op de hoogte van wat er zich op het gebied van de criminaliteit of onveiligheid afspeelt in uw woonomgeving.

Ook in de wijk Refelingse Erven zijn een aantal van deze buurtcoördinatoren werkzaam. De namen en adressen staan op het meldingsformulier. Deze coördinatoren en de politie houden regelmatig bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet alleen aandacht besteed aan de criminaliteit in de buurt maar wordt er ook gesproken over de totale leefbaarheid in de Refelingse Erven (o.a. bestrating, plantsoenen, jeuwgdoverlast, enz.). Deze bijeenkomsten worden door alle betrokken partijen als positief ervaren.

Meldingsformulier buurtpreventie

Als u als bewoner in de Refelingse Erven feiten constateert waarvan u vindt dat zij ter kennis moeten komen van de politie of de gemeente dan kunt u hiervoor het meldingsformulier gebruiken. Dit formulier vult u in op uw computer. U heeft hiervoor wel Adobe Reader nodig. Heeft u die nog niet geinstalleerd, ga dan naar Adobe, download en installeer dan eerst de Adobe Reader.

LET OP! Zorg er voor dat uw het formulier download en opslaat op uw computer. Dan openen met Adobe reader en het formulier invullen. Als u klaar bent, sla het formulier dan op in Adobe reader. Daarna kunt uw één van de twee knoppen rechts bovenaan het formulier gebruiken (Verstuur per mail of Print formulier). Als u het formulier opent en invult in uw internet browser werken mogelijk de knoppen niet of wordt niet opgeslagen wat u ingevult hebt en verstuurt u een leeg formulier. Dit heeft te maken met de beveiligings instellingen van uw internet browser.

Als uw het formulier ingevuld heeft kunt u het per email versturen of uitprinten met een van de twee knoppen bovenaan het formulier (zie de instructie hierboven). Indien u er voor kiest om het uit te printen, wilt u het dan inleveren bij een van de buurtcoördinatoren? Deze zorgt er dan voor dat dit formulier ter kennis wordt gebracht van de politie. Deze formulieren worden door de politie verzameld en verwerkt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie.

De Refelingse Erven is vanuit politieoogpunt gezien een veilige woonwijk, waar weinig criminaliteit plaatsvindt. Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Zo waren er in 1998 bij het begin van het project 31 incidenten in de wijk. In de loop der jaren zijn er minder incidenten geweest, maar helaas stijgt het aantal incidenten het laatste jaar weer (vooral diefstal van platte beeldschermen en beschadigingen van auto’s). De grote teruggang was en is een gevolg van het buurtpreventie project geweest: meer aandacht voor beter hang- en sluitwerk. Daarnaast wordt iemand, die kwaad van plan is, bij de ingang van de wijk er op geattendeerd dat er in deze straat of wijk buurtpreventie plaatsvindt, en dus een groter risico loopt in deze straat of wijk gepakt te worden dan elders.

Om het aantal incidenten weer te doen dalen vragen wij u met klem om meldingsformulieren in te vullen en in te leveren. Via deze weg is het voor de politie mogelijk om gericht te zoeken naar daders. Daarnaast heeft de politie ook feiten, die ze kunnen gebruiken in hun contacten met de gemeente. De gemeente zal dan sneller bereid zijn om daar waar nodig maatregelen te nemen, bijv. ontmoetingsplaatsen voor de jeugd, oplossen van onveilige plekken, enz.

Nieuwe meldingsformulieren kunt uw halen bij de buurtcoördinator of hier downloaden.

Doel:

 • Het bevorderen van de sociale controle in de buurt.
 • Kennen van de buren en gekend worden door de buren.

Hoe:

 • Extra opletten: de ogen en oren openhouden;
 • Meer betrokken zijn bij de buurt;
 • Ervaringen delen met elkaar en de politie;
 • Op de hoogte blijven en gehouden worden van ontwikkelingen in de buurt;
 • Effectieve voorzorgsmaatregelen nemen.

Voorwaarde:

 • Er moet een groot draagvlak zijn;
 • Er moet bereidheid zijn er samen (met de politie) iets aan te doen.

Wat niet:

 • Niet het uitoefenen van 'controle';
 • Niet het inbreuk maken op het privé leven van anderen;
 • Geen burger patrouilles, geen 'eigen rechter spelen' (verboden).

Taken bewoner:

 • Het nemen van voorzorgsmaatregelen, zoals goede sloten, het merken van waardevolle bezittingen, het aanlaten van een of meer lampen;
 • Het aanbrengen van de raam sticker 'attentie buurtpreventie';
 • Het meer opletten en alerter op verdachte situaties zijn;
 • Het maken van afspraken met de buren bij afwezigheid;
 • Het melden van verdachte situaties bij de politie;
 • Het aangeven van strafbare feiten.

Taken buurtcoördinator:

 • Alle taken bewoner;
 • Is contactpersoon tussen politie en bewoner;
 • Het op de hoogte houden van de politie van de criminaliteit in zijn omgeving;
 • Het organiseren van buurtbijeenkomsten samen met de politie om van gedachten te wisselen;
 • Het geven van informatie over preventieve en doeltreffende maatregelen;
 • Is contact persoon voor andere instanties zoals de gemeente voor bijvoorbeeld de straatverlichting;
 • Het geven van desgevraagd advies en hulp;
 • Het bezoeken van nieuwe wijkbewoners.
 • Het geven van inlichtingen over buurtpreventie;
 • Het doorgeven van de namen aan het secretariaat of de penningmeester van de wijkvereniging.

Taken politie:

 • Het verzamelen en verwerken van de criminaliteitsgegevens van de buurt;
 • Het surveilleren in de buurt;
 • Het geven van informatie over de meest geschikte preventieve maatregelen;
 • Het geven van voorlichting over de wijze van het doen van aangifte en hoe dit het beste kan gebeuren.

Indien uw meer informatie wilt over buurtpreventie kuwnt uw contact opnemen:

 • Een van de buurtcoördinatoren: zie meldingsformuwlier;
 • Leo Beckers;
  Refelingse Erven 71
  Tel.: 040 - 2833548
 • De wijkbrigadier.
  Politie-Brabant-Zuid-Oost
  Afdeling Geldrop-Nuenen-Mierlo
  Tel.: 0900 - 8844

  Steuwnpunt politie Nuenen
  Jan van Schijnveltlaan 2 (in het gemeentehuis)
  Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur en op woensdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Namens de buurtpreventie commissie
Leo Beckers

Onze sponsoren